Algemene Voorwaarden

Toeren op een E-Chopper… Doen!

Created with Sketch.

Huurvoorwaarden E-Chopper – Over de Toeren


Artikel 1: Staat van gehuurde
Gehuurde is in goede staat ontvangen en huurder heeft dit gecontroleerd voor vertrek. Bij technische problemen tijdens de rit wordt de huurder geacht contact op te nemen met de verhuurder. Deze zal indien mogelijk een vervangende scooter bezorgen. Indien niet mogelijk zal de verhuurder het verhuurbedrag minus de verstreken periode voor de betreffende scooter terug betalen aan huurder;

Artikel 2 Rijbevoegdheid en legitimatie
U dient het bezit te zijn van een geldig bromfietscertificaat of rijbewijs, alsmede een geldig legitimatiebewijs. Een kopie wordt ter hand gesteld aan verhuurder.

Artikel 3 Wetgeving en omgaan met gehuurde
U dient zich aan de wetgeving en verkeersregels te houden. Zo is per 1-1-2023 het dragen van een help verplicht gesteld. Boetes worden doorberekend aan verhuurder en vermeerder met € 25,00 administratiekosten. U rijdt uitsluitend op verharde wegen, tenzij onverharde wegen in de route van Over de Toeren zijn opgenomen. U dient op een verantwoorde manier met het gehuurde om te gaan. Wanneer u niet rijdt dient u de E-chopper op slot te zetten zoals is uitgelegd. Het is het verboden van- of tegen stoepranden op te rijden, alcohol, drugs en/of medicijnen (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden)te gebruiken voor of tijdens de huurperiode; het niet navolgen hiervan kan leiden tot intrekking van de verzekeringsdekking. Alle kosten komen in dat geval voor rekening van huurder.

Artikel 4 WA-verzekering en eigen risico
De E-choppers zijn verzekerd, Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen. Het eigen risico bedraagt

€ 1000,00. Voor huurder bedraagt deze € 495,00. Bij grove schuld bedraagt deze € 1000,00.
Bij schade waarbij aanspraak op de verzekering gemaakt moet worden wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5 Schade en diefstal
De huurder is aansprakelijk voor schade en diefstal, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt.

Bij diefstal, vermissing of niet terugbrengen wordt aangifte gedaan bij de politie en zal de dagwaarde, bepaald door Over de Toeren, in rekening gebracht worden. Bij het niet voldoen van de totale schade worden niet alleen de kosten van de schade, maar ook de (minnelijke) incassokosten, rentes en eventuele hieruit voortvloeiende juridische kosten aan de verhuurder doorberekend;
Bij terugkomst zal verhuurde gecontroleerd worden op schade en of gebreken. Bij schade of gebreken worden de totale kosten, vastgesteld door Over de Toeren, in rekening gebracht. De borg wordt hierop in mindering gebracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid verhuurder
Het huren van de scooters geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm van schadevergoeding dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 7 Gebruik derden
Het is huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan. Het is niet toegestaan, tenzij nadrukkelijk met de verhuurder afgesproken, om een passagier op de scooter te vervoeren

Artikel 8 Huurperiode
Bij vroegtijdig terugbezorgen blijft de volle huur gelden. Bij tijdsoverschrijding geldt minimaal het tarief van € 10,- per half uur per scooter, dit wordt verrekend met de borg. Indien door de tijdsoverschrijding de reservering na u niet meer kan plaatsvinden komt het totale huurbedrag van deze reservering voor uw rekening.

Artikel 9 Bereik accu’s
De E-Choppers zijn elektrisch en hebben een maximaal bereik, het aantal kilometers dat gereden kan worden. De uitgezette routes zijn te rijden met de E-choppers. Bij verhuur wordt aangegeven hoeveel kilometer gereden kan worden. U dient hier rekening mee te houden indien u uw eigen route maakt. Indien u onverwijld zonder stroom komt te staan nadat de maximum afstand is overschreden zullen er ophaalkosten in rekening gebracht worden van € 25,00 per E-Chopper.

Artikel 10 Misbruik
Bij vermeend misbruik is verhuurder gerechtigd verhuurde in te nemen zonder restitutie van het huur.


Artikel 11 Annuleren
Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor de huurdatum. Bij annuleren in de week voor de huurdatum bedragen de kosten € 10,00 per scooter. Bij annulering op de huurdatum zelf wordt 50% van de huursom in rekening gebracht. Bij niet op komen dagen of niet afbellen van de reservering wordt de gehele huursom in rekening gebracht. De verhuurder is te allen tijde zonder opgave van reden gerechtigd de verhuurovereenkomst per direct op te schorten of te annuleren;

Artikel 12 Huur en borg
De huurder betaalt voorafgaand aan de gereserveerde huurperiode een borg van € 50,00 per e-chopper of het afgesproken bedrag. Deze borg wordt terugbetaald indien het gehuurde in éénzelfde staat als bij ontvangst wordt geretourneerd.